Nachádzate sa tu

Predaj členských známok a povolení na rok 2021

Pravidelný predaj členských známok a povolení na rok 2021 sa skočil.

Individuálny predaj je naďalej možný iba po telefonickom dohovore s výdajcom - 0903 702030 (Ing. Peter Magdolen).

Upozornenie:

Podľa platných Stanov SRZ §6 "Práva a povinnosti členov zväzu" odst.2 písm. a) - Členovia zväzu sú povinní platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
Podľa platnej Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov Rady SRZ  Článok IV "Členské príspevky" odst. 9 - Člen SRZ, ktorému členstvo zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a ktorý požiada o obnovenie členstva, je povinný podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok. To neplatí, ak nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku bolo z preukázateľne závažných dôvodov odpustené. Závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ na základe žiadosti podanej najneskôr do konca kalendárneho roka.

Žiadosť o obnovenie členstva si môžete stiahnúť TU.
Poplatok za obnovenie členstva je podľa internej Smernice pre predaj členskych známok a povolení na rok 2021 - 50 EUR - pre dospelého člena, pre deti a mládež do 17r. - 10 EUR.

 

HAVARIJNÝ PLÁN MsO SRZ PARTIZÁNSKE

     Postup pri oznamovaní a vyrozumievaní subjektov a osôb v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na vodách v pôsobnosti MsO SRZ Partizánske je uvedený v prílohe.
     Mimoriadna udalosť na vodách je udalosť, kedy dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ktoré sa prejavuje najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov § 41 odst. 1 a 2).

Oznamy

Cvičenie hasičov na VN Veľké Uherce