Nachádzate sa tu

Lov rýb na Bagri

!!! UPOZORNENIE !!!
 
Upozorňujeme našich členov, že rybársky revír. č. 2-5120-1-1 - VN Partizánske – Bager a jeho okolie sa nachádzajú v zastavanej časti obce a sú teda súčasťou intravilánu.
 
Výbor MsO SRZ Partizánske

Predaj členských známok a povolení na rok 2021

Výbor MsO SRZ Partizánske oznamuje rybárskej verejnosti:

     PREDAJ CENÍN na rok 2020 je ukončený a pripravujeme sa na predaj cenín na rok 2021. Pre ďalšie informácie pozrite časť "
Členské - povolenia - poplatky na rok 2021".

V tejto súvislosti bola schválená interná smernica o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske na rok 2021 - viď. prílohy.
 
Na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členovia, ktorí nezaplatili do 31.5.2020 členský príspevok, stratili členstvo v MsO SRZ Partizánske! Členstvo je možné si OBNOVIŤ podaním prihlášky a zaplatením poplatku vo výške zápisného - deti a mládež (6-17rokov) 10 eur a dospelí vo výške 50 eur!

!!! POZOR - ZMENA - BRIGÁDY !!!
Na výročnej členskej schôdzi dňa 20.09.2020 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti:
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5 hodín x 8 = 40 eur) - nezmenené,
- povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov - nezmenené,
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie o hmotnosti 400kg (napr. kŕmnivá - jačmeň, pšenica a podobne) alebo sponzorský dar minimálne v hodnote 100 eur - nezmenené,
- záujemcovia o kúpu miestneho pstruhového povolenia - zrušená povinnosť odpracovať 5 brigádnických hodín navyše - títo členovia sú povinní odpracovať v roku 2020 5 brigádnických hodín (nie 10 hodín),
- zrušená výnimka na brigády pre študentov denného štúdia vo veku od 18 rokov a viac - títo sú povinní od roku 2020 vrátane odpracovať 5 brigádnických hodín.
     
Pre podrobnejšie informácie pozri v časťi "Členské - povolenia - poplatky na rok 2021" - "Ostatné poplatky" alebo Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".
 

HAVARIJNÝ PLÁN MsO SRZ PARTIZÁNSKE

     Postup pri oznamovaní a vyrozumievaní subjektov a osôb v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na vodách v pôsobnosti MsO SRZ Partizánske je uvedený v prílohe.
     Mimoriadna udalosť na vodách je udalosť, kedy dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ktoré sa prejavuje najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov § 41 odst. 1 a 2).

Oznamy

...