Nachádzate sa tu

Nové logo pre MsO SRZ Partizánske

     Výbor MsO SRZ Partizánske touto cestou vyzýva členskú základňu a rybársku verejnosť, aby do 30.11.2022 zaslali návrhy nového loga pre našu ZO. Vaše návrhy a nápady posielajte na adresu info@srzpartizanske.sk.

Ďakujeme

 

PREDAJ ČLENSKÝCH ZNÁMOK A POVOLENÍ NA RYBOLOV NA ROK 2023

Predaj cenín na rok 2023 bude prebiehať počas stránkových hodín - PRIPRAVUJEME:

KANCELÁRIA - stránkové hodiny pre rybársku verejnosť:
- 52. týždeň - dňa XX.12.2022 - 15:00h - 17:00h (streda)
Predaj cenín v roku 2022 ukončený. V osobitných prípadoch kontakt možný cez info@srzpartizanske.sk!

Pre podrobnosti pozrite časť "Členské - povolenia - poplatky na rok 2023".

UPOZORNENIE: Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca 2022. Člen SRZ, ktorému členstvo zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca 2022 a ktorý požiada o obnovenie členstva, je povinný podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.
 

BRIGÁDNICKÁ POVINNOSŤ ČLENA SRZ od roku 2022.

     Výročná členská schôdza 10.4.2022 neschválila požadované zmeny v zmysle informácie z Rady SRZ a ohľadom brigádnických povinnosti nebolo nič zmenené. V tejto oblasti sa postupuje v zmysle Brigádnického poriadku MsO SRZ Partizánske.

Upozornenie - zmena od roku 2022 - od uvedeného roka v MsO SRZ Partizánske možno nahradiť 5 brigádnických hodín formou naturálneho plnenia - krmivo pre ryby o hmotnosti minimálne 200 kg (napríklad jačmeň, pšenica). V prípade záujmu kontaktujte hospodára alebo pomocného hospodára - pozri časť "Kontakt" a tiež Brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske.

HAVARIJNÝ PLÁN MsO SRZ PARTIZÁNSKE

     Postup pri oznamovaní a vyrozumievaní subjektov a osôb v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na vodách v pôsobnosti MsO SRZ Partizánske je uvedený v prílohe.
     Mimoriadna udalosť na vodách je udalosť, kedy dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ktoré sa prejavuje najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov § 41 odst. 1 a 2).