Nachádzate sa tu

PREDAJ ČLENSKÝCH ZNÁMOK A POVOLENÍ NA RYBOLOV NA ROK 2022

Predaj cenín na rok 2022 bude prebiehať nasledovne:

     Stiahnite si v časti „Prílohy“ Objednávkový formulár cenín na rok 2022, tento vytlačte a vyplňte. Potom objednávkový formulár aj s členským preukazom dajte do obálky a obálku vložte do schránky MsO SRZ Partizánske. Následne čakajte a budete telefonicky vyrozumení, ako a kedy si môžete objednávku prevziať v kancelárii MsO SRZ Partizánske, prípadne kedy a za akých podmienok bude odoslaná.

Pre podrobnosti ohľadom kancelárskych hodín pozrite časť "Členské - povolenia - poplatky na rok 2022".
 
UPOZORNENIE: tlačivo "POVOLENIE NA RYBOLOV a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" za rok 2021 treba vrátiť do 15.1.2022 (vrátane) do označenej schránky MsO SRZ Partizánske dole vo vchode budovy č. 152 ul. Februárova Partizánske. Zákonnou povinnosťou každého člena je aj vyplnenie celoročného sumára úlovkov v uvedenom tlačive (str. 34-37) a tlačivo sú povinní vrátiť aj členovia, ktorí v roku 2021 nelovili a nemajú v tlačive vykázaný žiadny záznam.

BRIGÁDNICKÁ POVINNOSŤ ČLENA SRZ od roku 2022.

     Rada SRZ Žilina vydala informáciu pre štatutárov a členov SRZ informáciu ohľadom brigádnickej povinnosti členov SRZ. Na základe tejto informácie podľa Stanov SRZ brigádnickú povinnosť má každý člen  SRZ vo veku od 18 rokov bez ohľadu pohlavia a zdravotného stavu. V zmysle uvedeného MsO SRZ Partizánske bude musieť upraviť smernicu pre brigádnickú činnosť v roku 2022, čo bude predmetom rozhodnutia členov našej ZO na členskej schôdzi v roku 2022.

Upozornenie - zmena od roku 2022 - od uvedeného roka v MsO SRZ Partizánske možno nahradiť 5 brigádnických hodín formou naturálneho plnenia - krmivo pre ryby o hmotnosti minimálne 200 kg (napríklad jačmeň, pšenica). V prípade záujmu kontaktujte hospodára alebo pomocného hospodára - pozri časť "Kontakt" a tiež Brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske.

HAVARIJNÝ PLÁN MsO SRZ PARTIZÁNSKE

     Postup pri oznamovaní a vyrozumievaní subjektov a osôb v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na vodách v pôsobnosti MsO SRZ Partizánske je uvedený v prílohe.
     Mimoriadna udalosť na vodách je udalosť, kedy dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ktoré sa prejavuje najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov § 41 odst. 1 a 2).

Oznamy

Predaj povoleniek piatok 14.1.2022

Polovačka 8.12.2021

Zákaz lovu

Baťoviansky duhák 2021