Nachádzate sa tu

Často kladené otázky

1. Ako a kedy sa môžem stať členom MsO SRZ Partizánske?

Základná organizácia prijíma nových členov vždy na začiatku kalendárneho roka od januára do júna. Termín školenia a vykonania skúšky (kurz) bude vždy s predstihom zverejnený a ich počet bude určený na základe záujmu verejnosti. Na začiatku je potrebné získať žiadosť - prihlášku podľa veku žiadateľa. Tlačivo je možné získať v kancelárií základnej organizácie alebo stiahnúť a vytlačiť z tejto webovej stránky. Tiež je možné získať a vyplniť tlačivo prihlášky aj priamo pred začatím školenia. Podrobné informácie nájdete v časti "DOLEŽITÉ VEDIEŤ" - "Príjem nových členov" ak bude prijímanie nových členov v roku 2022 aktuálne a preto sledujte túto webovú stránku. Príjem nových členov v roku 2022 je ukončený. 


2. Nevrátil som tlačivo povolenie na rybolov vydané v roku 2021 do 15.1.2022 - aké je riešenie tejto situácie?

V každom prípade je potrebné vrátiť toto tlačivo aj po uvedenom termíne z dôvodu štatistickej evidencie úlovkov.
Podľa §14 odst. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve je každý člen SRZ povinný vrátiť toto tlačivo s vyplneným záznamom o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka. Ak tak nevykoná, užívateľ (miestna organizácia) mu nevydá príslušné povolenie na rybolov na nasledujúci rok (2022). Ak má člen aj v tomto prípade záujem o vydanie povolenia na rybolov na rok 2022, zaplatí dobrovoľný poplatok na zarybnenie vo výške 20 eur a povolenie mu bude vydané - pozri čl. III odst. 4 v smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO Partizánske na rok 2022 (smernicu nájdeš hore v časti "Dokumenty").


3. Do kedy musím zaplatiť členský príspevok - členskú známku?

Podľa §6 odst. 2 písm. a) Stanov SRZ je člen zväzu povinný platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Ak tak nevykoná, potom podľa §10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členstvo člena vo zväze zaniká, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva alebo nepreukázal závažné dovody, prečo tak nevykonal. Ak chceš byť platným členom SRZ aj po tomto termíne, je možné obnoviť členstvo po vyplnení prihlášky a po zaplatení poplatku "zápisné" - pozri čl. III odst. 3 v smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO Partizánske na rok 2022 (smernicu nájdeš hore v časti "Dokumenty").
 

4. Ako je to s brigádou, ktorú treba odpracovať v roku 2022?

Členská schôdza dňa 17.3.2019 a dňa 20.9.2020 schválila niektoré zmeny v súvislosti s povinnosťou odpracovať brigádu. Vo všeobecnosti podľa Stanov SRZ § 5 odst. 1 a § 6 odst. 2 písm. e) je základnou povinnosťou každého člena vo veku 18 rokov a viac odpracovať brigádu v rozsahu, ako to stanoví členská schôdza. Bolo stanovené odpracovať 5 brigádnickych hodín za rok, pričom za každú neodpracovanú hodinu sa bude vyberať poplatok vo výške 8 eur, čiže výška poplatku môže byť do 40 eur. 
Výnimku z brigádnickej povinnosti majú:
    - dôchodcovia - muži, ktorí dovŕšili v bežnom roku (v roku 2020) vek 65 rokov a starší,
    - ženy, ktoré dovŕšili v bežnom roku (v roku 2020) vek 60 rokov a staršie,
    - zdravotne postihnutí a invalidní členovia.
Podľa brigádnického poriadku možno namiesto odpracovania brigádnických hodín poskytnúť (od r. 2022):
- sponzorský príspevok v hodnote minimálne 50 eur,
- naturálne plnenie - 200kg krmiva pre ryby - napr. jačmeň, pšenica, ...

     Rada SRZ Žilina vydala informáciu pre štatutárov a členov SRZ informáciu ohľadom brigádnickej povinnosti členov SRZ a tiež sa v súčasnosti pracuje na zmene Stanov SRZ. V zmysle uvedeného potom členská schôdza a výbor MsO SRZ Partizánske upraví smernicu pre brigádnickú činnosť.


5. Aká veľká je členská základňa MsO SRZ Partizánske?

V roku 2022 má naša základná organizácia celkom 1146 členov. Z tohto počtu je jeden člen čestný člen SRZ a štyria členovia čestní členovia MsO SRZ Partizánske. Členenie podľa vekových kategórií je nasledovné:

—————————————————————————————————————
Veková kategória      Počet   Z toho
                               ženy
—————————————————————————————————————
Deti 3-14 rokov        205      53
Mládež 15-17 rokov      35       4
Dospelý 18-64 rokov    728      35
Dôchodci               178       0
—————————————————————————————————————
CELKOM:               1146      92
—————————————————————————————————————