Nachádzate sa tu

Často kladené otázky

1. Ako a kedy sa môžem stať členom MsO SRZ Partizánske?

Základná organizácia prijíma nových členov vždy na začiatku kalendárneho roka. Termín školenia a vykonania skúšky bude vždy s predstihom zverejnený a ich počet bude určený na základe záujmu verejnosti. Na začiatku je potrebné získať žiadosť - prihlášku podľa veku žiadateľa. Tlačivo je možné získať v kancelárií základnej organizácie alebo stiahnúť a vytlačiť z tejto webovej stránky. Podrobné informácie nájdete v časti "DOLEŽITÉ VEDIEŤ" - "Príjem nových členov" ak bude prijímanie nových členov aktuálne.


2. Nevrátil som tlačivo povolenie na rybolov vydané v roku 2018 do 15.1.2019 - aké je riešenie tejto situácie?

V každom prípade je potrebné vrátiť toto tlačivo aj po uvedenom termíne z dôvodu štatistickej evidencie úlovkov.
Podľa §14 odst. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve je každý člen SRZ povinný vrátiť toto tlačivo s vyplneným záznamom o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka. Ak tak nevykoná, užívateľ (miestna organizácia) mu nevydá povolenie na rybolov na nasledujúci rok (2019). Ak má člen aj v tomto prípade záujem o vydanie povolenia na rybolov na rok 2019, zaplatí poplatok na zarybnenie vo výške 20 eur a povolenie mu bude vydané - pozri čl. III odst. 4 v smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO Partizánske na rok 2019 (smernicu nájdeš hore v časti "Dokumenty").


3. Do kedy musím zaplatiť členský príspevok - členskú známku?

Podľa §6 odst. 2 písm. a) Stanov SRZ je člen zväzu povinný platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Ak tak nevykoná, potom podľa §10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členstvo člena vo zväze zaniká, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva alebo nepreukázal závažné dovody, prečo tak nevykonal. Ak chceš byť platným členom SRZ aj po tomto termíne, je možné obnoviť členstvo po vyplnení prihlášky a po zaplatení poplatku "zápisné" - pozri čl. III odst. 3 v smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO Partizánske na rok 2019 (smernicu nájdeš hore v časti "Dokumenty").