Nachádzate sa tu

Často kladené otázky

1. Ako a kedy sa môžem stať členom MsO SRZ Partizánske?

Základná organizácia prijíma nových členov vždy na začiatku kalendárneho roka. Termín školenia a vykonania skúšky (kurz) bude vždy s predstihom zverejnený a ich počet bude určený na základe záujmu verejnosti. Na začiatku je potrebné získať žiadosť - prihlášku podľa veku žiadateľa. Tlačivo je možné získať v kancelárií základnej organizácie alebo stiahnúť a vytlačiť z tejto webovej stránky. Podrobné informácie nájdete v časti "DOLEŽITÉ VEDIEŤ" - "Príjem nových členov" ak bude prijímanie nových členov aktuálne. Aj v prípade, že nie je vyhlásený termín kurzu, je potrebné vyplnenú prihlášku doručiť do kancelárie základnej organizácie! Príjem nových členov je možný do konca júna 2019.


2. Nevrátil som tlačivo povolenie na rybolov vydané v roku 2018 do 15.1.2019 - aké je riešenie tejto situácie?

V každom prípade je potrebné vrátiť toto tlačivo aj po uvedenom termíne z dôvodu štatistickej evidencie úlovkov.
Podľa §14 odst. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve je každý člen SRZ povinný vrátiť toto tlačivo s vyplneným záznamom o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka. Ak tak nevykoná, užívateľ (miestna organizácia) mu nevydá povolenie na rybolov na nasledujúci rok (2019). Ak má člen aj v tomto prípade záujem o vydanie povolenia na rybolov na rok 2019, zaplatí poplatok na zarybnenie vo výške 20 eur a povolenie mu bude vydané - pozri čl. III odst. 4 v smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO Partizánske na rok 2019 (smernicu nájdeš hore v časti "Dokumenty").


3. Do kedy musím zaplatiť členský príspevok - členskú známku?

Podľa §6 odst. 2 písm. a) Stanov SRZ je člen zväzu povinný platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Ak tak nevykoná, potom podľa §10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členstvo člena vo zväze zaniká, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva alebo nepreukázal závažné dovody, prečo tak nevykonal. Ak chceš byť platným členom SRZ aj po tomto termíne, je možné obnoviť členstvo po vyplnení prihlášky a po zaplatení poplatku "zápisné" - pozri čl. III odst. 3 v smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO Partizánske na rok 2019 (smernicu nájdeš hore v časti "Dokumenty").


4. Ako je to s brigádou, ktorú treba odpracovať v roku 2019?

Členská schôdza dňa 17.3.2019 schválila niektoré zmeny v súvislosti s povinnosťou odpracovať brigádu, ktoré sa premietli do roku 2019. Vo všeobecnosti podľa Stanov SRZ § 5 odst. 1 a § 6 odst. 2 písm. e) je základnou povinnosťou každého člena vo veku 18 rokov a viac odpracovať brigádu v rozsahu, ako to stanoví členská schôdza. Bolo stanovené odpracovať 5 brigádnickych hodín za rok, pričom za každú neodpracovanú hodinu sa bude vyberať poplatok vo výške 8 eur, čiže výška poplatku môže byť do 40 eur. 
Výnimku z brigádnickej povinnosti majú:
    - dôchodcovia - muži, ktorí dovršili v bežnom roku (v roku 2019) vek 65 rokov a starší,
    - ženy, ktoré dovršili v bežnom roku (v roku 2019) vek 60 rokov a staršie,
    - zdravotne postihnutí a invalidní členovia,
    - študenti denného štúdia vo veku do 25 rokov.
Členovia, ktorí si plánujú zakúpiť v roku 2020 miestne pstruhové povolenie na rybolov musia v roku 2019 odpracovať 5 hodín navyše, čiže celkovo 10 hodín.