Nachádzate sa tu

Členské - povolenia - poplatky na rok 2021

Predaj cenín v roku 2020 ukončený!

KANCELÁRIA - stránkové hodiny pre rybársku verejnosť:
- XX. týždeň - dňa XX.XX.2021 - 14:00h - 15:00h (streda)

V prípade potreby možno volať cez pracovný deň od 10:00-12:00h - tel. 0949 194 682!

Kancelária - telefón: 038 7490752 -
iba počas stránkových hodín
                   - adresa: ul. Februárova č. 152 (3.posch.) Partizánske

     MsO SRZ Partizánske na evidenciu svojej činnosti používa aplikáciu RYBÁR - pre všeobecnú informáciu možno pozrieť prílohu dole -  "Informačný systém RYBÁR".

Rok 2021:

Ceny členských známok: 

 Dospelí 18 rokov a viac  38 € 
 Mládež 15-17 rokov    17 € 
 Deti 3-14 rokov    1 € 
 Čestní členovia    0 € 


Ceny povolení na rybolov: 

 Kaprové miestne  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 6-14 rokov   14 €
   deti 3-5 rokov     0 €
 Kaprové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 3-14 rokov   10 €
 Pstruhové miestne  dospelí 15 rokov a viac   30 €
   dospelí iba PM alebo iná ZO   40 €
   deti 3-14 rokov   15 €
 Lipňové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €

     Pri kúpe zväzového kaprového povolenia sa musí zakúpiť aj miestne kaprové povolenie. Pri kúpe lipňového zväzového povolenia sa musí zakúpiť aj miestne pstruhové povolenie.
     Člen MsO SRZ Partizánske, ktorý si zakúpi iba miestne pstruhové povolenie, za toto zaplatí 40 eur.
     Počet a druh privlastnených rýb záleží od druhu povolenia na rybolov, ktoré si člen zakúpi.

     Po predložení členského preukazu s platným členstvom a tlačiva "Povolenia na rybolov ..." sa môže vydať povolenie na rybolov aj pre členov inej základnej organizácie (externí členovia) a to - "Kaprové miestne - dospelí - 40 eur", "Pstruhové mieste - dospelí iná ZO - 40 eur", Kaprové miestne - deti 6-14 rokov - 14 eur" a "Pstruhové miestne - deti 3-14 rokov - 15 eur".
     Dospelí členovia iných organizácií (od 18 rokov) sú povinní pri vydaní miestnej povolenky zaplatiť zarybňovací poplatok vo výške povinnej brigády podľa druhu vôd (kaprové - 40 EUR, pstruhové - 40 EUR). Ak si títo členovia iných organizácii odpracovali minimálne 5 brigádnických hodín pre MsO SRZ Partizánske v roku 2020, tento poplatok nie sú povinní uhradiť.


Ostatné poplatky: 

           
 Nový člen     Zápisné  Dospelí (18r a viac)      50 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
             
 Opätovný vznik členstva  Zápisné   Dospelí (18r a viac)      50 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
        
 Zarybňovcí poplatok           20 €
       
 Zarybňovcí poplatok -
 externí členovia
    40 €
       
 Brigádnicky poplatok    za 1 hod=8 €  -  povinnosť 5 hodín    8 - 40 €  
       

     Opätovný vznik členstva - ak do 31.3.2021 nie je členské zaplatené - rybár stráca členstvo v základnej organizácii. Obnoviť členstvo sa môže vykonať po vyplnení príslušného formulára, zaplatení zápisného a členského poplatku alebo po preukázaní závažných dôvodov, prečo tak nevykonal. V tomto prípade nemusí člen vykonať školenie a skúšky. Obnovu členstva možno vykonať aj v tom prípade, ak bývalý člen nezaplatil členský poplatok maximálne za posledné dva roky a predtým vykonával aktívne minimálne päť rokov výkon rybárskeho práva (platil členské a mal zakúpené povolenie na rybolov).
     Zarybňovací poplatok - ak do 15.1.2021 rybár nevrátil tlačivo alebo tlačivá "Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" alebo vráti uvedené tlačivo alebo tlačivá s tým, že časť "Celoročný sumár úlovkov podľa druhov rýb a rybárskych revírov" je nevyplnený alebo čiastočne vyplnený, následkom čoho je potrebné dodatočne vykonávať sčítacie úkony v tlačive. Ak člen odmietne zaplatiť tento dobrovoľný poplatok, nebude mu predané príslušné povolenie na rybolov na rok 2021 (§ 14 odst. 21.  vyhlášky č.381/2018 Z.z.).
     Zarybňovací poplatok - externí členovia - poplatok na zarybnenie pre externých (cudzích) členov sa vyberá vo výške 40 eur. Uvedený poplatok sa vyberá od člena inej základnej organizácie, ktorému bolo vydané miestne povolenie na rybolov kaprové a/alebo pstruhové. Poplatok sa vyberá od osôb starých 18 rokov a viac (vek v bežnom roku). Poplatok predstavuje kompenzáciu odpracovaných brigádnických hodín. Ak osoba (bez ohľadu na zdravotnú kategorizáciu) odpracovala v roku 2020 pre MsO SRZ Partizánske 5 a viac brigádnických hodín, tento poplatok nie je povinná zaplatiť.
     Brigádnicky poplatok - každý člen starý 18 rokov a viac je povinný odpracovať ročne 5 brigádnickych hodín. Výnimku z tejto povinnosti majú - starobní dôchodcovia (65 rokov a viac), ženy (60 rokov a viac), ZŤP a invalidné osoby. Za každú neodpracovanú hodinu sa počíta poplatok 8 eur. Pre podrobnosti pozri Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".
UPOZORNENIE - BRIGÁDY v roku 2020 - členská schôdza dňa 20.9.2020 schválila zrušenie jednej výnimky a preto študenti denného štúdia vo veku od 18 rokov a viac sú povinní odpracovať brigádnicke hodiny za rok 2020 v počte 5 hodín!

 

Štátny rybársky lístok:

Štátny rybársky lístok sa vydáva na príslušnom mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Úrad vydáva týždenné, mesačné, ročné alebo trojročné rybárske lístky. Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi. Pri kúpe povolenia na rybolov je potrebné predložiť vždy aj platný rybársky lístok. 

 

Členské známky, povolenia a iné poplatky alebo príspevky je možné zaplatiť:

1. zloženkou Poštovej banky na účet ZO (základnej organizácie),
2. peňažnou sumou odvedenou na účet ZO,
3. peňažnou hotovosťou v kancelárii ZO.

     Zloženka Poštovej banky sa vydá v kancelárii ZO, na ktorej bude variabilný symbol člena a podrobný rozpis platby. Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po predložení potvrdenia o zaplatení tejto zloženky.
     Peňažnou sumou odvedenou na účet ZO člen zaplatí sumu zo svojho účtu. Sumu si vypočíta sám podľa hore uvedených informácií a súčasťou platby bude aj variabilný symbol člena, ktorý si zistí osobne v kancelárií ZO alebo telefonicky na pevnej linke v čase stránkových hodín. Člen je potom povinný potvrdenie alebo kópiu o tejto transakcii priniesť a táto sa zakladá v kancelárii ZO. Pri platení týmto spôsobom si dôkladne prečítajte ustanovenia článku IV. v internej smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske.
     Peňažnou hotovosťou zaplatí člen vypočítanú sumu priamo v kancelárií a ako potvrdenie sa mu vydá príjmový pokladničný doklad. 

Základné pravidlá pri platení a vydávaní povolení na rybolov:

1.- pri kúpe povolenia na rybolov je potrebné predložiť vždy členský preukaz člena - okrem prípadov prijatia nových členov,
2.- prostredníctvom
jednej platobnej transakcie je možné uhradiť poplatky iba pre jedného člena (osobu) - platba na jednu zloženku Poštovej banky=platba za jednu osobu, jedna platba svojim účtom=platba za jednu osobu a podobne pre hotovostnú platbu, nie je prípustná kumulácia jednej platby pre viacero osôb,
3.- variabilný symbol je jedinečné číslo pridelené každému členovi - toto číslo si musí zistiť platiaci člen iba v čase stránkových hodín osobne v kancelárii alebo telefonicky na pevnú linku. Ak sa variabilný symbol neuvedie v platobnej transakcii alebo je vypočítaná suma nesprávna, zodpovedná osoba nevydá členskú známku alebo povolenie na rybolov,
4.- požiadavky na výdaj známok a povolení (platenie) môže vykonať člen osobne pre seba ale aj pre iného člena, pokým nie je prítomnosť tohoto člena povinná z dôvodu povahy úkonu (napríklad obnova členstva, kedy sa vyplňuje tlačivo a podobne),
5.- ak nemá člen ku dňu jeho požiadavky uhradenú peňažnú pokutu v súvislosti s právoplatným uložením disciplinárneho opatrenia - nevydá sa mu povolenie na rybolov na rok 2021,
6.- členovi sa vydá povolenie na rybolov na rok 2021 iba v prípade, ak vráti v termíne do 15.1.2021 tlačivo "Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" za rok 2020 s vyplneným celoročným sumárom úlovkov (str. 32-35) podľa vzoru na strane č. 31 a to tak, aby všetky požadované stĺpce a riadky boli vyplnené úplne, identifikovateľne a čitateľne. Ak si člen túto zákonnú povinnosť nesplní, požadované povolenie na rybolov na rok 2021 sa mu vydá až po zaplatení dobrovoľného zarybňovacieho poplatku 20 eur,

7.- podrobnosti o tejto činnosti sa nachádzajú v internej smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske osobitne článok IV. a V. - upozorňujeme členov, aby sa vo vlastnom záujme informovali, nakoľko nedodržanie ustanovení v tejto smernici zakladá možnosť nevydať členskú známku alebo povolenie na rybolov. Uvedená smernica sa nachádza v časti "Dokumenty".

UPOZORNENIE - nesplnenie si svojich členských povinností podľa brigádnickeho poriadku alebo smernice o platení zakladá možnosť nevydať povolenie na rybolov na rok 2021. Zodpovedné osoby, ktoré vykonávajú administratívnu činnosť v tejto oblasti majú osobnú hmotnú a finančnú zodpovednosť za dôslednú aplikáciu uvedených smerníc.

Číslo bankového účtu - účet ZO:

Poštová banka IBAN:  SK96 6500 0000 0000 2028 2199
________________________________________________________________________________________

Prerušenie členstva:
     V zmysle § 5 ods. 6 a 7 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu môže člen požiadať o prerušenie členstva najviac na dobu dvoch kalendárnych rokov. Prerušenie členstva bude zaznamenané v členskom preukaze. Obnovenie členstva po uplynutí doby prerušenia členstva sa nepovažuje za nové prijatie a člen nemusí platiť zápisné. Do 15 dní po uplynutí lehoty prerušenia členstva je však povinný zaplatiť členský príspevok a splniť si členské povinnosti za príslušný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká.
      V zmysle Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov čl. V. odst. 4 a 5, ak člen požiadal o prerušenie členstva do 31.3., v príslušnom kalendárnom roku členské neplatí. Členské do 31.3. je povinný zaplatiť člen, ktorému  v danom kalendárnom roku uplynie doba prerušenia členstva.
     Žiadosť o prerušenie členstva si môžete prevziať na tejto stránke dole alebo Vám bude poskytnutá v kancelárií počas stránkových hodín.    

Prestup člena do inej základnej organizácie:
     Podľa § 5 ods. 4 Stanov SRZ a § 3 Organizačného poriadku SRZ prestup z jednej do inej organizácie bez prerušenia členstva je možný len na základe žiadosti, po vyjadrení pôvodnej organizácie o tom, že voči tejto má splnené všetky členské záväzky a záväzky vyplývajúce z disciplinárnych rozhodnutí a po súhlase organizácie, do ktorej má člen záujem prestúpiť.
Povolenie prestupu sa nepovažuje za zánik členstva vo zväze a prestup sa vyznačí v členskom preukazu.
    Prestup sa uskutočňuje vždy od 1.1. do 31.3. príslušného kalendárneho roku. Prestupujúci zaplatí členský príspevok v organizácii, do ktorej prestúpil, ak má splnené všetky povinnosti v organizácii, z ktorej odchádza.
     Žiadosť o prestup si môžete prevziať na tejto stránke dole alebo Vám bude poskytnutá v kancelárií počas stránkových hodín.

Prestup člena z inej základnej organizácie k nám:
     Člen postupuje tak, že si vybaví náležitosti uvedené v predchádzajúcom odstavci a to žiadosť o prestup v základnej organizácii, z ktorej odchádza. Následne s vyplnenou, podpísanou a odsúhlasenou žiadosťou o prestup sa dostaví do našej kancelárie v čase stránkových hodín.

____________________________________________________________________________