Nachádzate sa tu

Členské - povolenia - poplatky na rok 2023

UPOZORNENIE: Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca 2022. Člen SRZ, ktorému členstvo zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca 2022 a ktorý požiada o obnovenie členstva, je povinný podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.

KANCELÁRIA - stránkové hodiny pre rybársku verejnosť:
- 52. týždeň - dňa XX.12.2022 - 15:00h - 17:00h (streda)
Predaj cenín v roku 2022 ukončený. V osobitných prípadoch kontakt možný cez info@srzpartizanske.sk!

Kancelária MsO SRZ Partizánske :
 - adresa:  ul. Februárova č. 152 (3.posch.), 958 01  Partizánske
 - telefón:  038 7490752  - iba počas stránkových hodín
 - mobil:    0918 533 330 - iba počas stránkových hodín
 - email:    info@srzpartizanske.sk


Rok 2023:

Ceny členských známok: 

 Dospelí 18 rokov a viac  38 € 
 Mládež 15-17 rokov    17 € 
 Deti 3-14 rokov    1 € 
 Čestní členovia    0 € 

Ceny povolení na rybolov: 

 Kaprové miestne  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 6-14 rokov   14 €
   deti 3-5 rokov     0 €
 Kaprové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   50 €
   deti 3-14 rokov   10 €
 Pstruhové miestne  dospelí 15 rokov a viac   30 €
   dospelí iba PM alebo iná ZO   40 €
   deti 3-14 rokov   15 €
 Lipňové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   50 €

Pri kúpe kaprového zväzového povolenia alebo lipňového zväzového povolenia sa musí
kúpiť minimálne jedno miestne povolenie.

Člen MsO SRZ Partizánske, ktorý si zakúpi iba miestne pstruhové povolenie, za toto zaplatí 40 eur.
Počet a druh privlastnených rýb záleží od druhu povolenia na rybolov, ktoré si člen zakúpi.

Ostatné poplatky: 

           
 Nový člen     Zápisné  Dospelí (18r a viac)      60 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
             
 Opätovný vznik členstva  Zápisné   Dospelí (18r a viac)      60 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
        
 Zarybňovcí poplatok           20 €
       
 Zarybňovcí poplatok -
 externí členovia
    40 €
       
 Brigádnicky poplatok    za 1 hod=8 €  -  povinnosť 5 hodín    8 - 40 €  
       

     Opätovný vznik členstva - ak do 31.3.2023 nie je členské zaplatené - rybár stráca členstvo v základnej organizácii. Obnoviť členstvo sa môže vykonať po vyplnení príslušného formulára, zaplatení zápisného a členského poplatku alebo po preukázaní závažných dôvodov, prečo tak nevykonal. V tomto prípade nemusí člen vykonať školenie a skúšky. Obnovu členstva možno vykonať aj v tom prípade, ak bývalý člen nezaplatil členský poplatok maximálne za posledné dva roky a predtým vykonával aktívne minimálne päť rokov výkon rybárskeho práva (platil členské a mal zakúpené povolenie na rybolov).
     Zarybňovací poplatok - ak do 15.1.2023 rybár nevrátil tlačivo alebo tlačivá "Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" alebo vráti uvedené tlačivo alebo tlačivá s tým, že časť "Celoročný sumár úlovkov podľa druhov rýb a rybárskych revírov" je nevyplnený alebo čiastočne vyplnený, následkom čoho je potrebné dodatočne vykonávať sčítacie úkony v tlačive. Ak člen odmietne zaplatiť tento dobrovoľný poplatok, nebude mu predané príslušné povolenie na rybolov na rok 2023 (§ 14 odst. 21.  vyhlášky č.381/2018 Z.z.).
     Zarybňovací poplatok - externí členovia - poplatok na zarybnenie pre externých (cudzích) členov sa vyberá vo výške 40 eur. Uvedený poplatok sa vyberá od člena inej základnej organizácie, ktorému bolo vydané miestne povolenie na rybolov kaprové a/alebo pstruhové. Poplatok sa vyberá od osôb starých 18 rokov a viac (vek v bežnom roku). Poplatok predstavuje kompenzáciu odpracovaných brigádnických hodín. Ak osoba (bez ohľadu na zdravotnú kategorizáciu) odpracovala v roku 2022 pre MsO SRZ Partizánske 5 a viac brigádnických hodín, tento poplatok nie je povinná zaplatiť.
     Brigádnicky poplatok - každý člen starý 18 rokov a viac je povinný odpracovať ročne 5 brigádnických hodín. Výnimku z tejto povinnosti majú - starobní dôchodcovia (65 rokov a viac), ženy (60 rokov a viac), ZŤP a invalidné osoby. Za každú neodpracovanú hodinu sa počíta poplatok 8 eur. Pre podrobnosti pozri Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".


Štátny rybársky lístok:

Štátny rybársky lístok sa vydáva na príslušnom mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Úrad vydáva týždenné, mesačné, ročné alebo trojročné rybárske lístky. Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi.

Členské známky, povolenia a iné poplatky alebo príspevky je možné zaplatiť:

1. v banke alebo na pošte hotovosťou na účet ZO (základnej organizácie),
2. bezhotovostným bankovým prevodom (napr. internet-bankingom) na účet ZO uvedený nižšie,
3. peňažnou hotovosťou priamo cez okienko v kancelárii ZO.

Údaje pre banku alebo poštu sa vydajú v kancelárii ZO.
Bude na nej uvedený variabilný symbol člena a podrobný rozpis platby.
Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po predložení potvrdenia (ústrižku) o zaplatení.

Bezhotovostným bankovým prevodom na účet ZO člen zaplatí sumu zo svojho účtu (napr. internet-bankingom).
Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po pripísaní platby na účet ZO, čo skontroluje vydávajúci online na internete - internet- bankingom. 

Peňažnou hotovosťou priamo cez okienko v kancelárií ZO a ako potvrdenie sa mu vydá príjmový pokladničný doklad.
 

Číslo bankového účtu MsO SRZ Partizánske:   SK69 7500 0000 0040 3118 3004
____________________________________________________________________________

     

Prerušenie členstva:
     
V zmysle § 5 ods. 6 a 7 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu môže člen požiadať o prerušenie členstva najviac na dobu dvoch kalendárnych rokov. Prerušenie členstva bude zaznamenané v členskom preukaze. Obnovenie členstva po uplynutí doby prerušenia členstva sa nepovažuje za nové prijatie a člen nemusí platiť zápisné. Do 15 dní po uplynutí lehoty prerušenia členstva je však povinný zaplatiť členský príspevok a splniť si členské povinnosti za príslušný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká.
      V zmysle Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov čl. V. odst. 4 a 5, ak člen požiadal o prerušenie členstva do 31.3., v príslušnom kalendárnom roku členské neplatí. Členské do 31.3. je povinný zaplatiť člen, ktorému  v danom kalendárnom roku uplynie doba prerušenia členstva.
     Žiadosť o prerušenie členstva si môžete prevziať na tejto stránke dole alebo Vám bude poskytnutá v kancelárií počas stránkových hodín.    

Prestup člena do inej základnej organizácie:
     Podľa § 5 ods. 4 Stanov SRZ a § 3 Organizačného poriadku SRZ prestup z jednej do inej organizácie bez prerušenia členstva je možný len na základe žiadosti, po vyjadrení pôvodnej organizácie o tom, že voči tejto má splnené všetky členské záväzky a záväzky vyplývajúce z disciplinárnych rozhodnutí a po súhlase organizácie, do ktorej má člen záujem prestúpiť.
Povolenie prestupu sa nepovažuje za zánik členstva vo zväze a prestup sa vyznačí v členskom preukazu.
    Prestup sa uskutočňuje vždy od 1.1. do 31.3. príslušného kalendárneho roku. Prestupujúci zaplatí členský príspevok v organizácii, do ktorej prestúpil, ak má splnené všetky povinnosti v organizácii, z ktorej odchádza.
     Žiadosť o prestup si môžete prevziať na tejto stránke dole alebo Vám bude poskytnutá v kancelárií počas stránkových hodín.

Prestup člena z inej základnej organizácie k nám:
     Člen postupuje tak, že si vybaví náležitosti uvedené v predchádzajúcom odstavci a to žiadosť o prestup v základnej organizácii, z ktorej odchádza. Následne s vyplnenou, podpísanou a odsúhlasenou žiadosťou o prestup sa dostaví do našej kancelárie v čase stránkových hodín.