Nachádzate sa tu

Nitrica č.2 - č. revíru 2-1460-4-1

Čiastkové povodie Nitrice od cestného mosta v obci Skačany po ústie potoka Hradištnica a potok Hradištnica od ústia do Nitrice po pramene.

V časti úseku lovného revíru Nitrica č.2 v kat. území Hradište a Skačany sa nachádza chránené územie piateho stupňa kde je povolená výnimka na lov nepôvodných druhov rýb do 31. decembra 2020. V prípade ulovenia pôvodného druhu, bude tento pustený späť do vodného toku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 08. 2018 pod číslom konania OU-TN-OSZP1-2018/019052-012/BAL vydaného Okresným úradom Trenčín.
Fotogaleria: