Nachádzate sa tu

Povolenia na rybolov 2019

Administratívu, miestne a zväzové povolenia vybavuje Ing. Ľubomír Belis - kontakt č.t.: +421 949 194 682.
(Pre informácie volať iba pracovné dni od 10:00h. do 12:00h.!)
Na hosťovacie povolenia pozri časť. "ORGANIZÁCIA - Hosťovacie povolenia".
Príjem nových členov sa bude vykonávať na začiatku roka 2019, čo bude v predstihu zverejnené!

Kancelária - pracovné hodiny:
   - 51. týždeň - dňa X.X.2018 od XX:00h. do XX:00h.
   - 52. týždeň - dňa X.X.2018 od XX:00h. do XX:00h.
   - 01. týždeň - dňa X.X.2019 od XX:00h. do XX:00h.

Kancelária - telefón: 038 7490752

Od 01.9.2018 iba po telefonickom dohovore v prípade požiadavky!

Rozsah činnosti za rok 2018:
- členské známky + predaj povoleniek - skončené,
- ostatná administratíva - podľa dohody.


Rok 2019:
 

Ceny členských známok: 

 Dospelí 18 rokov a viac  35 € 
 Mládež 15-17 rokov a študenti 18-25 rokov    17 € 
 Deti 3-14 rokov    0 € 
 Čestní členovia    0 € 


Ceny povolení na rybolov: 

 Kaprové miestne  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 6-14 rokov   14 €
   deti do 5 rokov - bič     0 €
 Kaprové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 6-14 rokov   10 €
 Pstruhové miestne  dospelí 15 rokov a viac   23 €
   dospelí iná ZO   30 €
   deti 6-14 rokov   15 €
 Lipňové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €

     Po predložení členského preukazu s platným členstvom a tlačiva "Povolenia na rybolov ..." sa môže vydať povolenie na rybolov aj pre členov inej základnej organizácie a to - "Kaprové miestne - dospelí - 40 eur" a "Pstruhové mieste - dospelí iná ZO - 30 eur".


Ostatné poplatky: 

 Nový člen       Školné    Dospelí (18r a viac)        7 €
     Mládež (15-17r) a študenti (18-25r)         4 €
     Deti (6-14r)        2 €
   Zápisné    Dospelí (18r a viac)      30 €
     Mládež (15-17r) a študenti (18-25r)      10 €
     Deti (6-14r)        2 €
 Obnova členstva   Zápisné  Dospelí (18r a viac)      30 €
     Mládež(15-17r) a študenti (18-25r)      10 €
     Deti (6-14r)        2 €
 Zarybňovcí poplatok           20 €
 Brigádnicky poplatok    za 1 hod=5 €  -  povinnosť 5 hodín    5 - 25 € 

     Obnova členstva - ak do 31.3.2019 nie je členské zaplatené - rybár stráca členstvo v základnej organizácii. Obnoviť členstvo sa môže vykonať po vyplnení príslušného formulára, zaplatení zápisného a členského poplatku alebo po preukázaní závažných dôvodov, prečo tak nevykonal. V tomto prípade nemusí člen vykonať školenie a skúšky. Obnovu členstva možno vykonať aj v tom prípade, ak bývalý člen nezaplatil členský poplatok maximálne za posledné dva roky a predtým vykonával aktívne minimálne päť rokov výkon rybárskeho práva (platil členské a mal zakúpené povolenie na rybolov).
     Zarybňovací poplatok - ak do 15.1.2019 rybár nevrátil tlačivo "Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" alebo vráti uvedené tlačivo s tým, že časť "Celoročný sumár úlovkov podľa druhov rýb a rybárskych revírov" je nevyplnený alebo čiastočne vyplnený, následkom čoho je potrebné dodatočne vykonávať sčítacie úkony v tlačive.
     Brigádnicky poplatok - každý člen starý 18 rokov a viac je povinný odpracovať ročne 5 brigádnickych hodín. Výnimku z tejto povinnosti majú - starobní dôchodcovia (62 rokov a viac), ZŤP, invalidné osoby, ženy a študenti denného štúdia do 25 rokov. Za každú neodpracovanú hodinu sa počíta poplatok 5 eur. Pre podrobnosti pozri Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".

 

Štátny rybársky lístok:

Štátny rybársky lístok sa vydáva na príslušnom mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Úrad vydáva týždenné, mesačné, ročné alebo trojročné rybárske lístky. Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi. Pri kúpe povolenia na rybolov je potrebné predložiť vždy aj platný rybársky lístok. 

 

Členské známky, povolenia a iné poplatky alebo príspevky je možné zaplatiť:

1. zloženkou Poštovej banky na účet ZO (základnej organizácie),
2. peňažnou sumou odvedenou na účet ZO,
3. peňažnou hotovosťou v kancelárii ZO.

     Zloženka Poštovej banky sa vydá v kancelárii ZO, na ktorej bude variabilný symbol člena a podrobný rozpis platby. Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po predložení potvrdenia o zaplatení tejto zloženky.
     Peňažnou sumou odvedenou na účet ZO člen zaplatí sumu zo svojho účtu. Sumu si vypočíta sám podľa hore uvedených informácií a súčasťou platby bude aj variabilný symbol člena, ktorý si zistí osobne v kancelárií ZO alebo telefonicky na pevnej linke v čase stránkových hodín. Člen je potom povinný potvrdenie alebo kópiu o tejto transakcii priniesť a táto sa zakladá v kancelárii ZO. Pri platení týmto spôsobom si dôkladne prečítajte ustanovenia článku IV. v internej smernici č. 1-09-2018 o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske.
     Peňažnou hotovosťou zaplatí člen vypočítanú sumu priamo v kancelárií a ako potvrdenie sa mu vydá príjmový pokladničný doklad. 

Základné pravidlá pri platení:

1.- pri kúpe povolenia na rybolov je potrebné predložiť vždy členský preukaz člena - okrem prípadov prijatia nových členov,
2.- prostredníctvom
jednej platobnej transakcie je možné uhradiť poplatky iba pre jedného člena (osobu) - platba na jednu zloženku Poštovej banky=platba za jednu osobu, jedna platba svojim účtom=platba za jednu osobu a podobne pre hotovostnú platbu, nie je prípustná kumulácia jednej platby pre viacero osôb,
3.- variabilný symbol je jedinečné číslo pridelené každému členovi - toto číslo si musí zistiť platiaci člen iba v čase stránkových hodín osobne v kancelárii alebo telefonicky na pevnú linku. Ak sa variabilný symbol neuvedie v platobnej transakcii alebo je vypočítaná suma nesprávna, zodpovedná osoba nevydá členskú známku alebo povolenie na rybolov,
4.- požiadavky na výdaj známok a povolení (platenie) môže vykonať člen osobne pre seba ale aj pre iného člena, pokým nie je prítomnosť tohoto člena povinná z dôvodu povahy úkonu (napríklad obnova členstva, kedy sa vyplňuje tlačivo a podobne),
5.- ak nemá člen ku dňu jeho požiadavky uhradenú peňažnú pokutu v súvislosti s právoplatným uložením disciplinárneho opatrenia - nevydá sa mu povolenie na rybolov na rok 2019,
6.- členovi sa vydá povolenie na rybolov na rok 2019 iba v prípade, ak vráti v termíne do 15.1.2019 tlačivo "Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" za rok 2018. Ak si člen túto zákonnú povinnosť nesplní, požadované povolenie na rybolov na rok 2019 sa mu vydá až po zaplatení zarybňovacieho poplatoku 20 eur,

7.- podrobnosti o tejto činnosti sa nachádzajú v internej smernici č. 1-09-2018 o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske osobitne článok IV. a V. - upozorňujeme členov, aby sa vo vlastnom záujme informovali, nakoľko nedodržanie ustanovení v tejto smernici zakladá možnosť nevydať členskú známku alebo povolenie na rybolov. Uvedená smernica sa nachádza v časti "Dokumenty".

UPOZORNENIE - nesplnenie si svojich členských povinností podľa brigádnickeho poriadku alebo smernice o platení zakladá možnosť nevydať povolenie na rybolov na rok 2019. Zodpovedné osoby, ktoré vykonávajú administratívnu činnosť v tejto oblasti majú osobnú hmotnú a finančnú zodpovednosť za dôslednú aplikáciu uvedených smerníc.

Číslo bankového účtu - účet ZO:

Poštová banka IBAN:  SK96 6500 0000 0000 2028 2199