Nachádzate sa tu

Povolenia na rybolov 2020

UPOZORNENIE - tlačivo "POVOLENIE NA RYBOLOV a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" za rok 2019 treba vrátiť do 15.1.2020 (vrátane) do označenej schránky MsO SRZ Partizánske dole vo vchode budovy č. 152 ul. Februárova Partizánske. Zákonnou povinnosťou každého člena je aj vyplnenie celoročného sumára úlovkov v uvedenom tlačive (str.32-35) a tlačivo sú povinní vrátiť aj členovia, ktorí v roku 2019 nelovili a nemajú v tlačive vykázaný žiadny záznam.

KANCELÁRIA - stránkové hodiny pre rybársku verejnosť:

- 03. týždeň - dňa 14.01.2020 od 12:00h. do 16:00h. (utorok)
                    - dňa 15.01.2020 od 12:00h. do 16:00h. (streda)
- 04. týždeň - dňa 21.01.2020 od 12:00h. do 16:00h. (utorok)
                    - dňa 22.01.2020 od 12:00h. do 16:00h. (streda)
- 05. týždeň - dňa 28.01.2020 od 12:00h. do 16:00h. (utorok)
                    - dňa 29.01.2020 od 12:00h. do 16:00h. (streda)
- 06. týždeň - dňa 05.02.2020 od 12:00h. do 16:00h. (streda)
- 07. týždeň - dňa 12.02.2020 od 12:00h. do 16:00h. (streda)
- 08. týždeň - dňa 19.02.2020 od 12:00h. do 16:00h. (streda)
- 09. týždeň - dňa 26.02.2020 od 12:00h. do 16:00h. (streda)


Kancelária - telefón: 038 7490752 - iba počas stránkových hodín
                   - adresa: ul. Februárova č. 152 (3.posch.) Partizánske


Rok 2020:

Ceny členských známok: 

 Dospelí 18 rokov a viac  38 € 
 Mládež 15-17 rokov    17 € 
 Deti 3-14 rokov    1 € 
 Čestní členovia    0 € 

Upozornenie - SRZ Žilina zrušila kategóriu študenti 18-25 rokov, ktorí platili členské ako mládež. V roku 2020 sa platí členské podľa aktuálneho veku člena bez akejkoľvek výnimky!

Ceny povolení na rybolov: 

 Kaprové miestne  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 6-14 rokov   14 €
   deti 3-5 rokov     0 €
 Kaprové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €
   deti 3-14 rokov   10 €
 Pstruhové miestne  dospelí 15 rokov a viac   30 €
   dospelí iba PM alebo iná ZO   40 €
   deti 3-14 rokov   15 €
 Lipňové zväzové  dospelí 15 rokov a viac   40 €

     Po predložení členského preukazu s platným členstvom a tlačiva "Povolenia na rybolov ..." sa môže vydať povolenie na rybolov aj pre členov inej základnej organizácie (externí členovia) a to - "Kaprové miestne - dospelí - 40 eur", "Pstruhové mieste - dospelí iná ZO - 40 eur", Kaprové miestne - deti 6-14 rokov - 14 eur" a "Pstruhové miestne - deti 3-14 rokov - 15 eur".
    Dospelí členovia iných organizácií (od 18 rokov) sú povinní pri vydaní miestnej povolenky zaplatiť zarybňovací poplatok vo výške povinnej brigády podľa druhu vôd (kaprové - 40 EUR, pstruhové - 40 EUR).
    Člen MsO SRZ Partizánske, ktorý si zakúpi iba miestne pstruhové povolenie, za toto zaplatí 40 eur.
     Počet a druh privlastnených rýb záleží od druhu povolenia na rybolov, ktoré si člen zakúpi.


Ostatné poplatky: 

           
 Nový člen     Zápisné  Dospelí (18r a viac)      50 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
             
 Opätovný vznik členstva  Zápisné   Dospelí (18r a viac)      50 €
     Deti a mládež (6-17r)       10 € 
        
 Zarybňovcí poplatok           20 €
       
 Zarybňovcí poplatok -
 externí členovia
    40 €
       
 Brigádnicky poplatok    za 1 hod=8 €  -  povinnosť 5 hodín    8 - 40 €  
    - pstruhové miestne povol + 5hodín 40 €

     Opätovný vznik členstva - ak do 31.3.2020 nie je členské zaplatené - rybár stráca členstvo v základnej organizácii. Obnoviť členstvo sa môže vykonať po vyplnení príslušného formulára, zaplatení zápisného a členského poplatku alebo po preukázaní závažných dôvodov, prečo tak nevykonal. V tomto prípade nemusí člen vykonať školenie a skúšky. Obnovu členstva možno vykonať aj v tom prípade, ak bývalý člen nezaplatil členský poplatok maximálne za posledné dva roky a predtým vykonával aktívne minimálne päť rokov výkon rybárskeho práva (platil členské a mal zakúpené povolenie na rybolov).
     Zarybňovací poplatok - ak do 15.1.2020 rybár nevrátil tlačivo "Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" alebo vráti uvedené tlačivo s tým, že časť "Celoročný sumár úlovkov podľa druhov rýb a rybárskych revírov" je nevyplnený alebo čiastočne vyplnený, následkom čoho je potrebné dodatočne vykonávať sčítacie úkony v tlačive.
     Zarybňovací poplatok - externí členovia - poplatok na zarybnenie pre externých (cudzích) členov sa vyberá vo výške 40 eur. Uvedený poplatok sa vyberá od člena inej základnej organizácie, ktorému bolo vydané miestne povolenie na rybolov kaprové alebo pstruhové. Poplatok sa vyberá od osôb starých 18 rokov a viac (vek v bežnom roku). Poplatok predstavuje kompenzáciu odpracovaných brigádnických hodín. Ak osoba odpracuje 5 a viac brigádnických hodín v zmysle Brigádnického poriadku vydaného pre MsO SRZ Partizánske, tento poplatok nie je povinný zaplatiť.
     Brigádnicky poplatok - každý člen starý 18 rokov a viac je povinný odpracovať ročne 5 brigádnickych hodín. Výnimku z tejto povinnosti majú - starobní dôchodcovia (65 rokov a viac), ženy (60 rokov a viac), ZŤP, invalidné osoby a študenti denného štúdia do 25 rokov. Za každú neodpracovanú hodinu sa počíta poplatok 8 eur. Člen, ktorý si kúpi pstruhové miestne povolenie na rybolov odpracuje 5 hodín navyše - čiže 10 hodín (schválené na členskej schôdzi 17.3.2019). Pre podrobnosti pozri Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".
UPOZORNENIE - BRIGÁDY v roku 2019 - členská schôdza dňa 17.3.2019 schválila nasledovné zmeny s účinosťou už v roku 2019 - výnimku z brigádnickej povinnosti budú mať - starobní dôchodcovia (65 rokov a viac), ZŤP, invalidné osoby, ženy (60 rokov a viac) a študenti denného štúdia do 25 rokov. Za každú neodpracovanú hodinu sa počíta poplatok 8 eur. Členovia, ktorí si zakúpia miestne pstruhové povolenie, odpracujú ďalších 5 brigádnickych hodín. Túto brigádnicku povinnosť je potrebné splniť v roku 2019!

 

Štátny rybársky lístok:

Štátny rybársky lístok sa vydáva na príslušnom mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Úrad vydáva týždenné, mesačné, ročné alebo trojročné rybárske lístky. Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi. Pri kúpe povolenia na rybolov je potrebné predložiť vždy aj platný rybársky lístok. 

 

Členské známky, povolenia a iné poplatky alebo príspevky je možné zaplatiť:

1. zloženkou Poštovej banky na účet ZO (základnej organizácie),
2. peňažnou sumou odvedenou na účet ZO,
3. peňažnou hotovosťou v kancelárii ZO.

     Zloženka Poštovej banky sa vydá v kancelárii ZO, na ktorej bude variabilný symbol člena a podrobný rozpis platby. Známka a povolenie na rybolov sa vydá až po predložení potvrdenia o zaplatení tejto zloženky.
     Peňažnou sumou odvedenou na účet ZO člen zaplatí sumu zo svojho účtu. Sumu si vypočíta sám podľa hore uvedených informácií a súčasťou platby bude aj variabilný symbol člena, ktorý si zistí osobne v kancelárií ZO alebo telefonicky na pevnej linke v čase stránkových hodín. Člen je potom povinný potvrdenie alebo kópiu o tejto transakcii priniesť a táto sa zakladá v kancelárii ZO. Pri platení týmto spôsobom si dôkladne prečítajte ustanovenia článku IV. v internej smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske.
     Peňažnou hotovosťou zaplatí člen vypočítanú sumu priamo v kancelárií a ako potvrdenie sa mu vydá príjmový pokladničný doklad. 

Základné pravidlá pri platení a vydávaní povolení na rybolov:

1.- pri kúpe povolenia na rybolov je potrebné predložiť vždy členský preukaz člena - okrem prípadov prijatia nových členov,
2.- prostredníctvom
jednej platobnej transakcie je možné uhradiť poplatky iba pre jedného člena (osobu) - platba na jednu zloženku Poštovej banky=platba za jednu osobu, jedna platba svojim účtom=platba za jednu osobu a podobne pre hotovostnú platbu, nie je prípustná kumulácia jednej platby pre viacero osôb,
3.- variabilný symbol je jedinečné číslo pridelené každému členovi - toto číslo si musí zistiť platiaci člen iba v čase stránkových hodín osobne v kancelárii alebo telefonicky na pevnú linku. Ak sa variabilný symbol neuvedie v platobnej transakcii alebo je vypočítaná suma nesprávna, zodpovedná osoba nevydá členskú známku alebo povolenie na rybolov,
4.- požiadavky na výdaj známok a povolení (platenie) môže vykonať člen osobne pre seba ale aj pre iného člena, pokým nie je prítomnosť tohoto člena povinná z dôvodu povahy úkonu (napríklad obnova členstva, kedy sa vyplňuje tlačivo a podobne),
5.- ak nemá člen ku dňu jeho požiadavky uhradenú peňažnú pokutu v súvislosti s právoplatným uložením disciplinárneho opatrenia - nevydá sa mu povolenie na rybolov na rok 2020,
6.- členovi sa vydá povolenie na rybolov na rok 2020 iba v prípade, ak vráti v termíne do 15.1.2020 tlačivo "Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch" za rok 2019 s vyplneným celoročným sumárom úlovkov (str. 32-35) podľa vzoru na strane č. 31 a to tak, aby všetky požadované stĺpce a riadky boli vyplnené úplne, identifikovateľne a čitateľne. Ak si člen túto zákonnú povinnosť nesplní, požadované povolenie na rybolov na rok 2020 sa mu vydá až po zaplatení zarybňovacieho poplatku 20 eur,

7.- podrobnosti o tejto činnosti sa nachádzajú v internej smernici o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske osobitne článok IV. a V. - upozorňujeme členov, aby sa vo vlastnom záujme informovali, nakoľko nedodržanie ustanovení v tejto smernici zakladá možnosť nevydať členskú známku alebo povolenie na rybolov. Uvedená smernica sa nachádza v časti "Dokumenty".

UPOZORNENIE - nesplnenie si svojich členských povinností podľa brigádnickeho poriadku alebo smernice o platení zakladá možnosť nevydať povolenie na rybolov na rok 2020. Zodpovedné osoby, ktoré vykonávajú administratívnu činnosť v tejto oblasti majú osobnú hmotnú a finančnú zodpovednosť za dôslednú aplikáciu uvedených smerníc.

Číslo bankového účtu - účet ZO:

Poštová banka IBAN:  SK96 6500 0000 0000 2028 2199