Nachádzate sa tu

Predaj členských známok a povoleniek na rok 2020

     Výbor MsO SRZ Partizánske oznamuje rybárskej verejnosti, že až do odvolania je ZRUŠENÉ organizovanie brigád.

     Na základe usmernenia Rady SRZ Žilina (Vestník SRZ - čiastka č. 2/2020) je možné predávať ceniny za prísneho dodržiavania hygienických zásad. PREDAJ CENÍN BUDE VYKONÁVANÝ v 15. a 16. týždni a v prípade potreby následne do konca mesiaca apríl 2020, ak to bude umožnené. Pozrite časť "
Povolenie na rybolov 2020".

KANCELÁRIA - stránkové hodiny pre rybársku verejnosť :
- 16. týždeň  - dňa 14.04.2020 - 11:00h - 13:00h (utorok)
                      - dňa 15.04.2020 - 11:00h - 13:00h (streda)
                      - dňa 16.04.2020 - 11:00h - 13:00h (štvrtok)


V tejto súvislosti bola schválená interná smernica o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske na rok 2020 - viď. prílohy.
 
Na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členovia, ktorí nezaplatia do 30.4.2020 členský príspevok, stratia členstvo v MsO SRZ Partizánske! Členstvo je možné si obnoviť podaním prihlášky a zaplatením poplatku vo výške zápisného - deti a mládež (6-17rokov) 10 eur a dospelí vo výške 50 eur!

!!! UPOZORNENIE - BRIGÁDY !!!
Na výročnej členskej schôdzi dňa 17.03.2019 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti, ktoré je potrebné splniť už v roku 2019 !
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5hodín x 8 = 40 eur),
- rozšírila sa povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov,
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie o hmotnosti 400kg (napr. kŕmnivá - jačmeň, pšenica a podobne) alebo sponzorský dar minimálne v hodnote 100 eur,
- záujemcovia o kúpu miestneho pstruhového povolenia odpracujú o 5 hodín viac - čiže 10 hodín.
Pre podrobnejšie informácie pozri v časťi "Povolenia na rybolov 2020" - "Ostatné poplatky" alebo Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".
__________________________________________________________________________________________
DOLEŽITÉ - 2. kurz na príjem nových členov v roku 2020 sa ruší!
Sledujte časť "Príjem nových členov"!
__________________________________________________________________________________________