Nachádzate sa tu

Predaj členských známok a povoleniek na rok 2020

Výbor MsO SRZ Partizánske oznamuje rybárskej verejnosti:

     PREDAJ CENÍN BUDE VYKONÁVANÝ do konca mesiaca júl 2020. Členovia, ktorí nezaplatili členské do konca mesiaca máj 2020, skončilo členstvo v MsO SRZ Partizánske. Pozrite časť "
Povolenie na rybolov 2020".

KANCELÁRIA - stránkové hodiny pre rybársku verejnosť :
- 30. týždeň - dňa 22.07.2020 - 14:00h - 15:00h (streda)
Predaj cenín do konca mesiaca júl 2020!

V tejto súvislosti bola schválená interná smernica o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ Partizánske na rok 2020 - viď. prílohy.
 
Na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členovia, ktorí nezaplatia do 31.5.2020 členský príspevok, stratia členstvo v MsO SRZ Partizánske! Členstvo je možné si OBNOVIŤ podaním prihlášky a zaplatením poplatku vo výške zápisného - deti a mládež (6-17rokov) 10 eur a dospelí vo výške 50 eur!

!!! UPOZORNENIE - BRIGÁDY !!!
Na výročnej členskej schôdzi dňa 17.03.2019 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti, ktoré je potrebné splniť už v roku 2019 !
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5hodín x 8 = 40 eur),
- rozšírila sa povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov,
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie o hmotnosti 400kg (napr. kŕmnivá - jačmeň, pšenica a podobne) alebo sponzorský dar minimálne v hodnote 100 eur,
- záujemcovia o kúpu miestneho pstruhového povolenia odpracujú o 5 hodín viac - čiže 10 hodín.
Pre podrobnejšie informácie pozri v časťi "Povolenia na rybolov 2020" - "Ostatné poplatky" alebo Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".